Carin Ballas

Het werkzame leven begonnen in de verpleging voornamelijk in revalidatieteams, gespecialiseerd in mensen met niet aangeboren hersenbeschadiging. Dit verplegen ‘met de handen op de rug’ voerde als het ware vanzelf in de richting van coaching, management en het begeleiden van teams.
Deze natuurlijke lijn van groei is voortgezet als zelfstandige, met als kerncompetentie: communicatie. Communicatie als weg om met elkaar in contact te treden en om informatie uit te wisselen. Maar ook communicatie in de betekenis van: hoe formuleer je doelstellingen om transities te bewerkstelligen en hoe maak je die waar.
In deze lijn o.a. door specialisatie aan de UCLL (Universitair Centrum Leuven Limburg), is specifieke deskundigheid opgebouwd in het domein: ‘Hoe herken ik en hoe ga ik het beste om met ADHD (ASS)-vraagstukken’. Dit is een steeds vaker voorkomende, en vaak nog niet gediagnosticeerde, problematiek bij jongeren. Belangstelling in deze gaat in het bijzonder uit naar personen met een gemiddelde tot hoge begaafdheid.

In het kader van Eutopianen.nl coördineer ik werkzaamheden en verzorg ik voortgangsverslagen, omdat ik me zeer verwant voel met de invalshoeken van de groep qua filosofie, maatschappelijke betrokkenheid en zorgen over de weg die de sociaaldemocratie en de EU hebben ingeslagen. Anders gezegd: meewerken aan beter onderbouwde (politieke) keuzes voor een betere wereld.